Polityka Prywatności/Privacy Policy

(English version below Polish version)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w firmie
"Oscarus" Michał Oskwarek z siedzibą 64-130 Rydzyna,ul. Łopuszańskiego 33

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że od 25 maja 2018roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. 2w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

1.Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą czy z innych źródeł.
2.Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy na wykonanie usług przez firmę "Oscarus" Michał Oskwarek.
3.Administratorem Państwa danych jest firma "Oscarus" Michał Oskwarek.
4.Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
* zawarcie i realizacja umowy ( świadczenie usług);
* realizacji zobowiązań wynikających z przepisów finansowych tj. wystawianie faktur i dokonywanie rozliczeń podatkowych, w tym również przez Biuro Rachunkowe, z którym firma Oscarus zawarła umowę w tym zakresie;
*udzielanie odpowiedzi na pisma;
*archiwizacja;
*wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na firmie Oscarus.
5.Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych takich, jak podmioty świadczące usługi pocztowe, informatyczne, bankowe ,ubezpieczeniowe, prawnicze. W przypadkach wynikających ze szczególnych regulacji prawnych dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich.
6.Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
* udzielona zgoda:
* konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy ;
* konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
* konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich, jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.
7.Okres przetwarzania Państwa danych jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Okres przechowywania Państwa danych jest uzależniony od przepisów prawa, które mogą obligować do ich przetwarzania przez określony czas :
*okres, przez jaki są świadczone usługi,
*okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
*okres, na jaki została udzielona zgoda.
8.W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do:
*dostępu do swoich danych;
*sprostowania danych.
9.W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiadają Państwo prawo do:
*dostępu do treści swoich danych;
*sprostowania danych;
*usunięcia danych;
*ograniczenia przetwarzania;
* wniesienia sprzeciwu.
10.Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług i obowiązuje do jej cofnięcia.
11.Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

English version:
Information regarding the processing of personal data in the company "Oscarus" Michał Oskwarek with headquarters in Rydzyna (64-130), ul. Łopuszańskiego 33.
Dear sir/Madam,
I kindly inform you that from May 25, 2018, the Regulation of the European Parliament and the EU Council of April 27, 2016 applies on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 /EC (RODO).
1. In accordance with the applicable provisions on the protection of personal data, in particular the general Regulation, in order to ensure proper protection of personal data, the data subject must first of all provide information regarding the processing of his personal data set out in Article 13 or 14 RODO - depending on whether they were obtained directly from the data subject or from other sources.
2. Providing personal data is a prerequisite for the performance of the contract for the provision of services by the company "Oscarus" Michał Oskwarek.

3. The administrator of your data is the company "Oscarus" Michał Oskwarek.
4. Your personal data is processed for the following purposes:
* conclusion and performance of the contract (provision of services);
* fulfillment of obligations resulting from financial regulations, i.e. issuing invoices and making tax settlements, including also by the Accounting Office with which Oscarus concluded a contract in this respect;
* providing answers to letters;
* archiving;
* fulfilling legal obligations incumbent on Oscarus.
5. Your data may be made available to other entities entitled to receive them on the basis of applicable law and also to recipients of data within the meaning of the provisions on the protection of personal data, such as entities providing postal, IT, banking, insurance and legal services. In cases resulting from specific legal regulations, personal data may also be transferred to third countries.
6. The legal basis for the processing of your data will be:
* granted consent;
* the need to perform the contract or take action on your request before the conclusion of the contract;
* the need to fulfill the legal obligation imposed on the administrator;
* the necessity arising from legitimate interests pursued by the administrator, such as answering your letters and requests.

7. The processing time of your data depends on the purpose for which it is processed. The storage period of your data depends on the law, which may obligate you to process it for a limited period of time:
* the period for which services are provided,
* the period that is necessary to defend the interests of the administrator,
* the period for which consent was granted.
8. In connection with the processing of personal data, you have the right to:
* access to your data;
* rectification of data.

9. In the case of processing of data on the basis of expressed consent, you have the right to:
* access to the content of your data;
* rectification of data;
* delete data;
* processing restrictions;
* raise objections.
10. You have the right to withdraw your consent at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of data processing, which was made on the basis of the consent granted prior to its withdrawal. The consent is independent of the time in which you use the services and is required to withdraw it.
11. You have the right to lodge a complaint with the supervisory body when you feel that the processing of personal data violates the provisions on the protection of personal data.